නිවන් මගනිවන ආදියේ නවය නිසා ජාතියක් පහලවීම

ආදියේ නවය නිසා ජාතියක් පහලවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close