නිවන් මගනිවන ශ්‍රාවක ගෝචර ඥාන

ශ්‍රාවක ගෝචර ඥාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close