නිවන් මගනිවන වැරදි ඉගැන්විම්

වැරදි ඉගැන්විම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා