නිවන් මගනිවන උදාවිම සහ වැය විම දැකිම

උදාවිම සහ වැය විම දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා