නිවන් මගනිවන වැය දකින්නේ 25 ලක්ෂණයක්

වැය දකින්නේ 25 ලක්ෂණයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close