නිවන් මගනිවන උදය දකින්නේ 25 ලක්ෂණයක්

උදය දකින්නේ 25 ලක්ෂණයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close