නිවන් මගනිවන උදයව්‍යය ඥානය

උදයව්‍යය ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close