නිවන් මගනිවන හිත පැහැදිමෙන් ලබන ශාන්තිය

හිත පැහැදිමෙන් ලබන ශාන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා