නිවන් මගනිවන හඬේ ඇති විවිධත්වය

හඬේ ඇති විවිධත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close