නිවන් මගනිවන අක්ෂර ඝණ මාත්‍රා

අක්ෂර ඝණ මාත්‍රා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close