නිවන් මගනිවන මාර්ග ඵල ලැබීමට ආර්ය උතුමකුගේ හඩ උපනිශ්‍රය වීම

මාර්ග ඵල ලැබීමට ආර්ය උතුමකුගේ හඩ උපනිශ්‍රය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close