නිවන් මගනිවන ආර්ය සිත්තරා සහ අනාර්ය සිත්තරා

ආර්ය සිත්තරා සහ අනාර්ය සිත්තරා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close