නිවන් මගනිවන ගතිගුන හට ගැනිමට හේතු

ගතිගුන හට ගැනිමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා