නිවන් මගනිවන ගති හඩින් ගති ගුනයට එකතු වීම

ගති හඩින් ගති ගුනයට එකතු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close