නිවන් මගනිවන හඬේ තිබෙන්නාවු ශාන්න භාවය

හඬේ තිබෙන්නාවු ශාන්න භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close