නිවන් මගනිවන දෙව් ලොවදි ධර්ම අවබෝධය ලැබිම

දෙව් ලොවදි ධර්ම අවබෝධය ලැබිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close