නිවන් මගනිවන හේතුඵල ශාන්තිය

හේතුඵල ශාන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close