නිවන් මගනිවන ශ්‍රාවක පාරමිතා ගුණ

ශ්‍රාවක පාරමිතා ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close