නිවන් මගනිවන චිත්තජ රූප කිරන

චිත්තජ රූප කිරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close