අභිධර්මය කර්ම ශක්තිය 171

කර්ම ශක්තිය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close