පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප බල මදයෙන් මත්වීම

බල මදයෙන් මත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close