පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප බ්‍රහ්මයන්ගේ සම්පත් මාන්නය

බ්‍රහ්මයන්ගේ සම්පත් මාන්නය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close