පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප විද්‍යාවේ නිගමන හා අවිද්‍යාවේ නිගමන

විද්‍යාවේ නිගමන හා අවිද්‍යාවේ නිගමන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close