පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප දෙවියන්ටත් දාහය ඇති බව

දෙවියන්ටත් දාහය ඇති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close