පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ප්‍රිය මනාප දේ ජරාවට මරණයට පත්වීම

ප්‍රිය මනාප දේ ජරාවට මරණයට පත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close