පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප පැවැත්මක් සමග ජීවත්වීම

පැවැත්මක් සමග ජීවත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close