පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප විවිධාකාර නාම රූප ක්‍රියාවලි

විවිධාකාර නාම රූප ක්‍රියාවලි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close