පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාම රූප ක්‍රියාත්මක වීම

නාම රූප ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close