පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ප්‍රඥාව පහලවන ක්‍රමය

ප්‍රඥාව පහලවන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close