පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප හේතු ප්‍රභේද සහ ඵල ප්‍රභේද

හේතු ප්‍රභේද සහ ඵල ප්‍රභේද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close