පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප එකාකාර හේතුවකින් විවිධාකාර ඵල

එකාකාර හේතුවකින් විවිධාකාර ඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close