පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප විඤ්ඤාණ වල වෙනස

විඤ්ඤාණ වල වෙනස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close