පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාම රූප බෙදා වෙන් කර ගැනීම

නාම රූප බෙදා වෙන් කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close