පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප බල්ලාගේ සහ මිනිසාගේ නාප රූප

බල්ලාගේ සහ මිනිසාගේ නාප රූප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close