පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප කාම රූප ක්‍රමය

කාම රූප ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close