පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප කථාව නිවනට උපනිශ්‍රය වන්නේ

කථාව නිවනට උපනිශ්‍රය වන්නේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close