පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාම රූප පරිච්චේද කිරීම

නාම රූප පරිච්චේද කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close