අභිධර්මයචිත්තය විපාක සිත

විපාක සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා