අභිධර්මය ��������������������������������������������������������������� 2

��������������������������������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close