අභිධර්මය ��������������������� 2

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close