අභිධර්මය නිබ්බාණ

නිබ්බාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close