ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අනාත තත්වයට පත්වීම

අනාත තත්වයට පත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා