ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කැමැත්ත ඉෂ්ට කර ගැනීමට

කැමැත්ත ඉෂ්ට කර ගැනීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා