ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව නොපෙනෙන පැත්තේ හට ගත් බලවේග

නොපෙනෙන පැත්තේ හට ගත් බලවේග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close