ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ගැලපෙන පරිසර ගොඩ නැගීම

ගැලපෙන පරිසර ගොඩ නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close