නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම රාග ද්වේෂ මෝහ ගිනි නිවීම මහත්ඵල මාහානිසංසය

රාග ද්වේෂ මෝහ ගිනි නිවීම මහත්ඵල මාහානිසංසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close