නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලුනිවන් මාර්ගය වැසිම අරිහතුන් වහන්සේ මාහානිසංසයේ උපරිමය

අරිහතුන් වහන්සේ මාහානිසංසයේ උපරිමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close