නිස අංශය හා ආනිස අංශය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close