මාහානිසංස, මහත්ඵල හතර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close