ධර්මතාවයකින් මෙහෙය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා